Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 31. august 2011

Narvik - kommunestyrevalget 2011

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 hadde Narvik kommune 14265 stemmeberettigede personer, hvorav 8321 valgte å gjøre sin borgerplikt og stemme ved valget. Dette utgjorde 58,3 %. Landsgjennomsnittet var på 61,7 %. Av disse 8321, så var 8290 godkjente stemmer som igjen gjorde fordelingen av representanter i kommunestyrets 41 seter.

Kos med misnøye?

I en kommune hvor misnøyen har vært stor, på folkemunne i hvert fall, så kan en jo lure på hvorfor så mange valgte og ikke bruke sin påvirkningskraft, dersom de virkelig var så misfornøyde. Det er lov å klage når en ikke er fornøyd, men så var det dette med kos med misnøye da. At enkelte bare ikke blir fornøyd, rett og slett fordi det er aller kjekkest og kunne forbeholde seg retten til og klage.

Når det er over 40 % av de stemmeberettigede velgerne som ikke benytter seg av sin stemme, så faller klageretten på alt som er galt med styre og stell på sin egen urimelighet. Og i kommunen hvor misnøyen er så markant, så får en håpe at sofavelgerne kjenner sin besøkelsestid denne gangen. Dersom de ønsker å gjøre en forskjell, så er muligheten like rundt hjørnet. 

Resultatet fra 2007 ble at av de 41 setene som skulle velges inn i kommunestyret, så tilfalt 14 seter Ap, 13 seter til Frp, 5 til Høyre, 2 til KrF, 1 til Sp, 5 til SV og 1 til Venstre. Det setet som gjorde Ap til den best representerte gruppen, var på bakgrunn 314 flere stemmer enn FrP, som igjen utgjorde en forskjell på ganske nøyaktig 3 % mer oppslutning. Høyre fikk 11 flere stemmer enn SV, og Sp-KrF-V fikk til sammen like mange stemmer som H og SV hver for seg. Så mulighetene til å påvirke den ene eller andre veien, ved å benytte din stemme på valgdagen, og ikke bare for å klage før, under og etter fra sofaen hjemme, er enorm. Da det er svært få stemmer som skiller, og endrer de mulige koalisjonene for samarbeid i kommunestyret.

Grunnlag for valg

I forkant av valget 2011, så har Narvik kommune vært gjennom Terra-saken, som igjen har sparket beina bort under det økonomiske fundamentet til kommunen, og kastet den hodestups ned i gjeldshelvete, eller ROBEK om du vil. Noe som naturlig nok fører til nedskjæringer og kutt for å prøve å holde seg flytende, og for å hente seg tilbake til normal drift. Noe som igjen generer sterk misnøye blant kommunens befolkning, og er lett tilgjengelig ammunisjon for opposisjonen.

At byen opplever en negativ svingning i befolkningstall, og at det er mangel på arbeidsplasser, spesielt for de yngre som ønsker å etablere seg, gjør fremtiden til en utfordring. Men på samme tid, så er det positive tendenser i næringsutviklingen tilknyttet byen, og fremtidstroen er i ferd med å feste seg i viktige miljøer, og i store deler av befolkningen.

Fellesskapet er sterkt i sitt engasjement for blant annet sykehuset, og engasjementet er stort når det kommer til blant annet brannberedskap i byen. Dette viser meg at folk er opptatte av nærmiljøet sitt, og ønsker det beste for byen. Det er absolutt en nøkkel for å lykkes for fremtiden.

At Hålogalandsbrua nå er i sin startfase, er kun positivt for byens utvikling, spesielt med tanke på kommunens potensiale som logistikksenter. Og sammen med fortsatt utvikling på Ofotbanen og NEW, så vil dette generere arbeidsplasser i nærmiljøet. At Northland Resources nå også etablerer seg med utskipningshavn i Narvik har samme effekten, noe som vil skape synergi for byen i form av andre arbeidsplasser, da Northland Resources vil bidra til lokalmiljøet i motsetning til den manglende viljen som vises av LKAB i forhold til det samme. Noen har heldigvis lært seg forretning. REC Scancell er en utfordring hvor næringsministeren burde kjent sin besøkelsestid og bidratt på en eller annen måte når han nylig besøkte bedriften, slik at vi ikke står i fare for at 200 arbeidsplasser forsvinner fra byen. Når bedriften viser til samme produksjonseffektivitet som sin konkurrent i Singapore, men at kostnadene i Norge blir for høye, så er det fryktelig trist om det skal strupe arbeidsplassene i kommunen.

Høgskolen i Narvik er i vekst, både på søknadstall og forskningsdata, og med fortsatt tett samarbeid, og fokus på enda tettere samarbeid, med byens næringsliv, så er dette et område med mulighet for fortsatt vekst og utvikling, for både utdanning, forskning og næringsliv.

Narvik har mistet mange statlige arbeidsplasser, men jobber hardt for tilrettelegging for private aktører innen teknologi og logistikk, og det er et reelt satsningsområde, med stort potensiale i tiden fremover.
Debatten rundt flyplass og bompenger i forhold til Hålogalandsbrua, er noe en fortsatt kan og bør debattere. Fortsatt engasjement, lobbyvirksomhet og fellesskapelig kamp i forhold til sykehus med både akutt og fødeavdeling, er viktig. Og det er særs viktig at våre lokale politikere står opp og frem og slåss mot både stat og fylkeskommune i denne sammenhengen. Vi trenger å tenke vekst. Vi trenger og tenke på fremtiden. Vi trenger å ha troen på fremtiden og videre utvikling, og da trenger vi at det tilrettelegges i kommunen, og at så viktige saker topper enhver agenda over den neste perioden.

Narvik

Det er veldig vanskelig å skille de ulike partiene på veldig mange saker. Alle ønsker det beste for kommunen sin, noe som definitivt er en fordel. Og alle har fokus på helse, omsorg, utdanning, oppvekst, næringsutvikling, kultur, idrett, barnehage og vekst. Alle med ulik tilnærming på hvordan nå målene, uten at det kommer veldig tydelig frem i de flotte listene med de fengende frasene, hvordan de enkelte partiene blir å gjøre sitt politiske arbeid for å komme i mål.

Arbeiderpartiet

Ap som har styrt byen i samarbeid med Høyre de siste 4 årene, får passet påskrevet i forhold til økonomistyring og kommunens økonomiske ståsted i dag, men har samtidig gjort grep med å hente inn nye krefter som mulige kandidater for kommunestyret. Hele 36 av 40 på listen deres er nye ansikter i det politiske Narvik. Personer med bred bakgrunn og spredt alder, og som alle har et ønske om å bidra og gjøre en forskjell.

Ansvarlig økonomistyring, vekst og utvikling av både næring og offentlige tjenester, er blant partiets hovedpoenger i forkant av årets valg. I mine øyne har Arbeiderpartiet gjort en selvransakelse, og ønske å velge inn et nytt lederskap som kan styre og forvalte kommunen, om de får tilliten. Det er et voksent valg av Narviks største parti, og gammelt grums etter lang fartstid bak roret til tross, så fortjener den nye listen å bli hørt i forhold til sine ønsker og sine mål for kommunens fremtid.

Jeg synes Arbeiderpartiet er ydmyke i sitt valgprogram hvor de er ærlige nok til å fortelle at programmet er en liste over deres ønsker, ikke løfter, men at det er en klar indikasjon på retningen de ønsker å styre kommunen i. Og listen viser tydelig at det er fremtidsfokuserte tanker som blir grunnlaget for den kommende perioden, noe som er særdeles viktig. Ap har troen på fremtiden for kommunen, og har en klar retning og et klart fokus for å tilnærme seg den.

Fremskrittspartiet

FrP har brukt sin opposisjonsmakt for alt den er verdt de siste 4 årene, og som kommunens nest største parti, er de ikke redde for å skyte fra hofta for å poengtere hva de skal gjøre for og få kommunen på rett kjøl, og at Ap har utspilt sin rolle med økonomisk vanstyre av kommunen over en lengre periode.  FrP går på valg med mantra om at de skal lytte til innbyggerne i kommunen. Og det er jo for så vidt en bra tanke. De ønsker økt privatisering av barnehager for å dekke opp behovene i større grad, og de ønsker privatisering av SFO. De vil øke tilbudet til eldreomsorg, og være en pådriver bak ressursoverføring i så henseende. Faglig fokus i skolen er et satsningsområde for partiet.

De skal jobbe for at eiendomsskatten skal bort, men at dette ikke er en snarlig løsning. De vil også bevare grendeskolene som er igjen, inntil en skolestruktur for Narvik kommune er på plass i 2016.
FrP har mange gode målsettinger for kommunens del, men er det en plan bak løftene?

Jeg har ingenting i mot lavere skatter og avgifter, det betyr at det blir romsligere økonimisk for meg, i hvert fall når jeg mottar lønningen min. Spørsmålet er hvordan skal en dekke inn kostnadene som oppstår i kjølvannet av skattereduksjoner? Hvordan skal en forsvarlig forvalte kommunens økonomi, når den er så til de grader kjørt i grøfta. Er det gjennom å kutte i inntektene til kommunen, og samtidig øke innsatsen (les kostnader) både blant annet eldreomsorgen og annen tjenesteforbedring? En uløselig likning? Jeg vil jo tro at FrP også trenger penger for å kunne gjøre grep for å bedre kommunens tjenester, eller vet de noe som vi andre ikke har skjønt? 

Stranda kommune har jo vist hvordan alt kan være flunkende nytt og flott, bare du låner tilstrekkelig nok. Litt sånn som å bruke penger for og tjene penger. Det kan fungere det, når det er en tydelig plan bak det, og ikke bare et fantasislott og monopolpenger. Forskjellen er vel at i Stranda er alt nytt og flott, men gjelden er gigantisk. I Narvik er gammelt og nedslitt, og gjelden er gigantisk. Investering vs spekulering. Begge tapte. Men ikke på samme måte.

I valgprogrammet til FrP så er det ganske tydelig hva som er Ja og Nei, og det er mange valide punkter der som er bra for utviklingen av samfunnet. Ikke minst under oppvekst og utdanning. Og det er et ryddig program i forhold til hva de mener, på en måte, da enkelte formuleringene aldri så utydelige, som for eksempel – Nei til bompengefinansiering av et hvert samferdselsprosjekt – hva betyr det i forhold til bompenger på Hålogalandsbrua og tilsluttende prosjekter? For er det ikke der skoen trykker for befolkningen i dag? For eller imot? Blir litt Ole Brummlogikk bak det hele.

FrP ønsker å jobbe for byens beste, men er de best i opposisjon for å være folkets protesterende røst i kommunestyret, vaktbikkja rett og slett.  Eller er de voksne nok til å styre byen i en bedre retning? Jeg holder en knapp på den første.

Øvrige partier

Høyre ser ut til å øke sin oppslutning ganske betraktelig (se valgmålinger), og med et mulig samarbeid med Ap, så vil de i større grad få gjennomslag for sin politikk. Og det er ikke et dårlig program de går til valg på lokalt. Tvert imot. Men mulig jeg bare er dårlig å lese valgprogram, men jeg klarer ikke finne noen forskjeller på Ap og Høyre, bortsett fra at jeg finner mer i programmet hos Ap, og jeg finner ingenting om næringsutvikling, sånn rent bortsett fra dobbeltspor på Ofotbanen, fokus på nytenkning og smarte løsninger og arealeffektivisering. Og rent bortsett fra gratis tidsbegrenset parkering, så er det ikke mange unike løfter å finne i Høyres program. 

SV ser ut til å få seg en skikkelig smekk på nesen i det kommende kommunevalget (jfr valgmålinger). Egentlig litt uvisst hvorfor, da de har sittet utenfor koalisjonen som har samarbeidet om styret av Narvik de siste 4 årene. Men om det er den generelle oppfatningen av partiet, som har blitt veldig plassert på benken i regjeringssammenheng er uvisst. Men ser ut som om velgerne beveger seg mot Ap og Rødt i Narvik enn så lenge. SV har et positivt program, med mye fokus på miljø, og har en spennende og dyktig politiker som sin ordførerkandidat. Men av en eller annen grunn ser det ut til at de mister rundt 50 % av stemmene sine fra sist valg. Er de for like til venstre for midten lokalt? Eller er det andre årsaker til den voldsomme nedgangen?

Rødt ser ut til å plukke seg velgere på sine idealistiske saker. De er på samme måte, og kanskje enda mer så, veldig konkrete i sine kampsaker for Narvik. Jeg synes det er greit at det er et ytterliggående protesterende parti, men jeg klarer ikke helt se at de vil ha noen annen funksjon enn det? Samme gjelder dessverre for Venstre, som vipper mellom 1 og ingen representasjon i kommunestyret. Tror at både de sammen med KrF og Sp ser ut til å oppdage at velgerne strømmer til de store partiene denne gangen. Ser jeg på partiprogrammet, så burde jeg vel som fjording levert min stemme til Venstre. Det samme gjelder de som er bosatt i Skjomen. De har virkelig brutt ned lokalpolitikk på konkret nivå, noe som er spennende og som skiller dem litt fra de generelle valgløftene som er felles for alle, med noen modifikasjoner.

Valget 2011

Antall stemmeberettigede for Narvik kommune er på 13.293 i forkant av valget 2011, hvorav 506 personer er førstegangsvelgere. Det er omtrent 1000 færre stemmeberettigede enn for 4 år siden, og utslagene i fordelingen i forhold til din stemme blir enda viktigere, og enda mer synlig.

Valgmålinger

I den første målingen som blir gjort for Narvik kommune av Respons Analyse for Fremover etter knappe 2 uker med valgkamp, så er det interessant å se at det partiet som øker markant i kommunen er Høyre, med nesten 10 % fra sist valg, og at Arbeiderpartiet har en svak oppgang. Mens både SV, FrP og KrF går kraftig tilbake. SV dropper med 50 % og KrF med over 60 %. Rødt får en del stemmer, og er per målingen det 5. største partiet i kommunen. Det er også interessant å se fordelingen i kommunestyret med bakgrunn i målingen. Det viser et borgerlig flertall. Slik at muligheten for å endre styresett gjennom et borgerlig flertall i kommunestyret, og dermed velte Arbeiderpartiet ut av maktposisjon, er mulig. Men med tanke på at Høyre og Ap har styrt byen sammen de siste 4 årene, så er jo spørsmålet om det er sannsynlig at det blir gjort en endring denne gangen? Jeg tviler egentlig. Men ved sist valg var Høyre og SV på samme høyde når det gjaldt representanter, slik at balansen var en annen. Slik det ligger an nå, så blir SV og Rødt, veldig små, og vil ha liten innflytelse i en balansesammenheng for sammensetningen. Det samme gjelder øvrige sentrumsnære partier. Dersom tallene viser seg riktige, vil 36 av kommunestyrets 41 stoler fylles av Ap, Frp og Høyre. Endringen er ikke markant, men at SV vippes ut av posisjon, og Høyre øker sin betraktelig, gjør at balansen i den tradisjonelt sosialdemokratiske kommunen, endres.

Men dette var den første målingen som er blitt gjort i Narvik. Og selv om Arbeiderpartiet kanskje skulle ønsket seg en større effekt av de markante endringene på kandidatlisten, og at de nå også frontes av en ordførerkandidat som det lyser engasjement og troverdighet av, så tror jeg målingen bærer preg av å være utført svært tidlig i valgkampen. Det vil mobiliseres voldsomt i de ulike leirene frem mot valgdagen, og jeg tror vi vil få se endringer, da det er lite som skal til for å svinge veldig mange stemmer. Det er sakene om hvordan en skal drive byen fremover som er viktig nå. Og planen bak sakene, i tett tilhørighet med troen på fremtiden, troen på veksten, troen på utviklingen. Ikke løftene. Ikke ønskene. Men planen, troen og viljen!

Jeg håper du velger å bruke din stemme på valgdagen, eller i dagene før, og i det minste bidrar til økt oppslutning, slik at optimisme og troen på fremtiden kan få grunnlag for feste i hele kommunen, og at eventuell misnøye for fremtiden kan måles på en reell måte som en følge av stor respons fra befolkningen ved valget. Og ikke at nesten annenhver av oss stemmeberettigete, surker og klager på alt som er feil, og ikke engang orket stemme for å presse frem en endring. Legg bort kos med misnøye for et øyeblikk, og prøv heller å bidra gjennom at din stemme faktisk teller!
Godt valg! Husk å stemme!