Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 10. august 2011

22. juli kommisjonen

Fredag 12. august offentliggjør regjeringen de 10 medlemmene som skal utgjøre 22. juli kommisjonen, som har som sitt mandat å gjennomgå terrorangrepene begått mot Norge 22. juli 2011. Med det menes å se på hvordan disse terroranslagene kunne skje, hvordan de kunne vært forhindret, hvordan politi og helse med flere, reagerte i forbindelse med hendelsene, og hvordan terroren ble behandlet i ettertid av hendelsene. Det vektlegges at hendelsesforløpet skal beskrives, og erfaringer høstes. Skyld skal ikke utredes for eller fordeles.

At det har oppstått debatt om hvem som skal utgjøre kommisjonen var ventet, men jeg finner det interessant at Statsminister Jens Stoltenberg ønsker en kommisjon bestående av faglig kompetente personer med tyngde, og at den dermed oppleves som uavhengig, mens både Høyre og KrF ønsker bred politisk representasjon i gruppen.

Jeg støtter meg helhjertet på Statsministerens vurdering. Jeg ser argumentet fra KrFs Hareide om at politikere kan ivareta åpenhet og demokrati, men det i seg selv betyr at politikerne skal synse om ting hvor de mangler den faglige bakgrunnen, og i denne forbindelse så virker det mer som paranoia om å ikke få være med rundt kongens bord, enn og ivareta interessepunktene bak utredningen.

Er det ikke på sin plass å la personer som har dette som sine kunnskapsfelt, få utrede i forbindelse med hendelsene som har skjedd, og at dette gjøres i ånden av åpenhet og demokrati. Dersom de folkevalgte skal fronte å møte terroristens ønske med et svar han ikke ønsket, så klarer jeg ikke se for meg at mistenkeliggjøring av en uavhengig kommisjon begrunnet med mulig hemmelighetskremmeri, er måten å gjøre det på. Her virker det mer som posisjonering fra sentrale politikere, enn som en bekymring for tilbakeholdenhet i åpenhet. En politisk uavhengig kommisjon vil også sikre at det ikke blir brukt som et virkemiddel av forsmådde politikere i det kommende valget. Det blir for dumt å i det ene øyeblikket støtte standpunktet til statsministeren om vår respons på terroren, og i neste øyeblikk mistenkeliggjøre regjeringens valg av kommisjon. Ikke det da, jeg skjønner at de ønsker å tale sine ønsker, men da er det vel bedre å melde inn forslag på uavhengige faglige personer de er villige til å stole på, dersom det er politisk usikkerhet som er det egentlige argumentet?

At Siv Jensen ønsker seg en debatt uavhengig av kommisjonens utredelse, i forhold til helikopter, ressurser og beredskap, er noe helt annet, og en debatt som gjerne kan kjøres parallelt med kommisjonen. Mandatet går ikke på å styre debatten, men og utrede før/under/etter.. For en gangs skyld har jeg med andre ord ikke innvendinger mot sitater fra Siv Jensen..

Kilde for sitater og artikkel er Aftenposten onsdag 10. august 2011.