Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to måter: Bevissthetets tilbakeblikk på seg selv, selvbevisstheten, og en tanke av mer allmenn karakter, som man utvikler ut fra en mer konkret fornemmelse. Refleksjon i den siste betydningen kan gjelde både ytre og indre virkelighet. Skjønner?

onsdag 3. august 2011

Etterpåklokskapens sannhet..?

Finner det litt betenkelig at det samme folkehelseinstituttet som for 2 små år siden satt i pressekonferanse etter pressekonferanse, deltok i nettdebatter, og gjorde seg disponible i media generelt, for å anbefale vaksinering av barn, unge, voksne og eldre med Pandemrix mot den da pågående og stadig eskalerende svineinfluensaepedemien, nå sitter og anbefaler at bruken av de samme legemiddelet begrenses i den grad det er mulig, og bør kun benyttes for de under 20 år dersom det ikke er mulig å oppdrive vaksine for vanlig sesonginfluensa...
Jeg skjønner argumentene de nå fronter med at de ikke hadde noe ferdig utprøvd mot svineinfluensa på daværende tidspunkt, og at pandemien og panikken som spredde seg som ild i tørt gress verden over, med mange fatale utfall, hvorav tidvis uforklarlige dødsfall utenfor det de kategoriserte som risikogrupper. Og helsemyndighetene i store deler av Europa, Norge inkludert, fikk panikk, så når produsenten av medikamentet hadde noe som virket, så ble det handlet hurtig med fokus på generell folkehelse og massevaksinering, frivillig vel og merke. Slik at når sveitsiske helsemyndigheter kun anbefalte vaksinen for de mellom 18 og 60 år, og da folkehelseinstituttet i Norge ga sin forsikring om vaksinen var trygg og god, så var det egentlig opp til hvermannsen å avgjøre om hver enkelt ønsket å vaksinere seg, og sine barn, utifra egen vurdering av anbefalingene.

Etter at det nå er påvist at en av de såkalte uheldige, og uhelbredelige, bivirkningene av medikamentet kan være narkolepsi, og at barn og ungdom som har tatt vaksinen har 6 til 13 ganger høyere sannsynlighet til å utvikle narkolepsi enn tilsvarende gruppe som ikke er vaksinert, så er det litt trist at i etterpåklokskapens navn sier folkehelseinstituttet at nye legemidler kan ha nye og uventede bivirkninger, og sier også at de meldte om dette i flere intervjuer på daværende tidspunkt, men at det like fullt var riktig å vaksinere.

Jeg sliter litt med den åpenbare selvmotsigelsen her, for det er rimelig stor forskjell på å anbefale vaksinering, men samtidig advare mot disse bivirkningene, til å poengtere at det er en god og trygg vaksine i min verden.. Tvetydigheter er ikke på sin plass når det kommer til usikkerheter som kan føre til uhelbredelige lidelser, og i hvert fall ikke når det kommer fra et institutt som har som misjon å ivareta folkets helse. Nå skal jeg ikke være for bombastisk, men jeg klarer ikke erindre at det var mye prat om uheldige og uforutsigbare bivirkninger av det alvorlige slaget.

Og uten at jeg har grunnlag til å spekulere, så er det jo nærliggende å tro, med tanke på den farten epedemien spredde seg med, og med de fatale utfallene som konsekvens, at vaksinen har reddet mange liv, men å sette dette hypotetiske antallet opp mot antall barn og ungdom som i ettertid har fått påvist narkolepsi, blir bare spekulativt, og er et dårlig argument fra en seriøs instans.

Som småbarnsforelder, så er det en fryktelig vanskelig avgjørelse å ta om barnet skulle vaksinere seg eller ikke, og sett i ettertid, så er det nesten som å vinne i Lotto eller lignende, at barnet har sluppet unna bivirkninger, selv om sannsynligheten i forhold til tallene på vaksinerte og tallene på bivirkninger, er ganske overvelmende til fordel for at det ikke oppstår komplikasjoner.

Jeg mener at det er greit at folkehelseinstituttet til syvende og sist plasserer ansvaret på foreldrene om de ønsker å vaksinere sine barn eller ikke, men gi i såfall all informasjonen i all tydelighet, slik at grunnlaget for vurderingen gjøres med åpne øyne, og ikke bruk ordkløyveri for å pynte på sannheten fordi villigheten til å ta en liten risiko fra sentrale hold blir sett på som det beste for å stoppe en ukontrollerbar pandemi...

Jeg finner det kritikkverdig at folkehelseinstituttet har opptredd utydelig, selv om jeg ser behovet for å stoppe en eskalerende pandemi, og det er betenkelig at det i 2011 ikke er gitt en eneste vaksine av dette medikamentet i Norge. Noe sier meg at folkehelseinstituttet må jobbe litt med troverdigheten før de neste gang skal ut med anbefalinger til folket.

Kilde for sitatene er Aftenposten onsdag 3. august 2011.